Thông báo mới

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 02/2020

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 02/2020
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 02/2020     TT Nghề học Thời gian nhận hồ sơ Thời gian nhập học Hồ sơ HỆ TRUNG CẤP 01 Ngành Nghiệp vụ Nhà hàng lớp QT15 Từ 02/01/2020 -> 31/12/2020 Nhập học liên tục Đang nhận hồ sơ 02 Kỹ thuật chế biến món ăn lớp CB12A1 Từ 02/01/2020 -> 31/12/2020 Nhập học liên tục Đang nhận hồ sơ 03 Bánh mỳ - Bánh ngọt K2A1 Từ 02/01/2020 -> 31/12/2020 Dự kiến khai giảng ngày 02/3/2020 Đang...

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 12/2019

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 12/2019
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 12/2019     TT Nghề học Thời gian nhận hồ sơ Thời gian nhập học Hồ sơ HỆ TRUNG CẤP 01 Ngành Nghiệp vụ Nhà hàng lớp QT14 Từ 02/01/2019 -> 31/12/2019 Đã khai giảng  Còn thiếu 17 hồ sơ 02 Kỹ thuật chế biến món ăn lớp CB11A4 Từ 02/01/2019 -> 31/12/2019 Đã khai giảng  Còn thiếu 10 hồ sơ 03 Bánh mỳ - Bánh ngọt K1A2 Từ 02/01/2019 -> 31/12/2019 Đã khai giảng  Còn thiếu 05 hồ sơ   TT Nghề học Thời gian nhận...

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 11/2019

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 11/2019
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 11/2019     TT Nghề học Thời gian nhận hồ sơ Thời gian nhập học Hồ sơ HỆ TRUNG CẤP 01 Ngành Nghiệp vụ Nhà hàng lớp QT14 Từ 02/01/2019 -> 31/12/2019 Đã khai giảng  Còn thiếu 17 hồ sơ 02 Kỹ thuật chế biến món ăn lớp CB11A4 Từ 02/01/2019 -> 31/12/2019 Đã khai giảng  Còn thiếu 10 hồ sơ 03 Bánh mỳ - Bánh ngọt K1A2 Từ 02/01/2019 -> 31/12/2019 Đã khai giảng  Còn thiếu 05 hồ sơ   TT Nghề học Thời gian nhận...

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 04/2019

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 04/2019
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 04/2019     TT Nghề học Thời gian nhận hồ sơ Thời gian nhập học Hồ sơ HỆ TRUNG CẤP 01 Ngành Nghiệp vụ Nhà hàng lớp QT14 Từ 02/01/2019 -> 31/12/2019 Đã khai giảng  Còn thiếu 23 hồ sơ 02 Kỹ thuật chế biến món ăn lớp CB11A1 Từ 02/01/2019 -> 31/12/2019 Đã khai giảng  Còn thiếu 15 hồ sơ 03 Bánh mỳ - Bánh ngọt Từ 02/01/2019 -> 31/12/2019 Đã khai giảng  Còn thiếu 08 hồ sơ   TT Nghề học Thời gian nhận hồ...

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 03/2019

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 03/2019
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 03/2019     TT Nghề học Thời gian nhận hồ sơ Thời gian nhập học Hồ sơ HỆ TRUNG CẤP 01 Ngành Nghiệp vụ Nhà hàng lớp QT14 Từ 02/01/2019 -> 31/12/2019 Đã khai giảng 11/3/2019 Còn thiếu 29 hồ sơ 02 Kỹ thuật chế biến món ăn lớp CB11A1 Từ 02/01/2019 -> 31/12/2019 Đã khai giảng 11/3/2019 Còn thiếu 20 hồ sơ 03 Bánh mỳ - Bánh ngọt Từ 02/01/2019 -> 31/12/2019 Dự kiến khai giảng 28/3/2019 Đang nhận hồ sơ   TT Nghề...

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 02/2019

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 02/2019
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 02/2019     TT Nghề học Thời gian nhận hồ sơ Thời gian nhập học Hồ sơ HỆ TRUNG CẤP 01 Ngành Nghiệp vụ Nhà hàng lớp QT14 Từ 02/01/2019 -> 31/12/2019 Dự kiến khai giảng 15/3/2019 Đang nhận hồ sơ 02 Kỹ thuật chế biến món ăn lớp CB11A1 Từ 02/01/2019 -> 31/12/2019 Dự kiến khai giảng 15/3/2019 Đang nhận hồ sơ 03 Bánh mỳ - Bánh ngọt Từ 02/01/2019 -> 31/12/2019 Dự kiến khai giảng 15/3/2019 Đang...