Cựu học sinh hoa sữa

NHỮNG BÔNG HOA TRONG CHÙM HOA SỮA

NHỮNG BÔNG HOA TRONG CHÙM HOA SỮA
I. Tháng 2/2018: 1. Học sinh Thào Thị Cở - Khuyết tật - H'Mông - Lào Cai - Nghề May - Hệ Đào tạo Từ thiện 2. Học sinh Phí Tiến Dũng - Khuyết tật - Yên Bái - Nghề...