I. Tháng 2/2018:

1. Học sinh Thào Thị Cở - Khuyết tật - H'Mông - Lào Cai - Nghề May - Hệ Đào tạo Từ thiện

2. Học sinh Phí Tiến Dũng - Khuyết tật - Yên Bái - Nghề May - Hệ Đào tạo Từ thiện

-> Làm việc: Nhà May Xuân - Mức lương: 4.500.000 đồng/tháng (hỗ trợ ăn, ở)

II. Tháng 3/2018:

1. Học sinh Má A Thung - H'Mông - Lào Cai - Sơ cấp Á - Hệ Đào tạo Từ thiện -  Làm việc: Công ty Ân Nam - Mức lương: 4.500.000 đồng/tháng

2. Học sinh Nguyễn Thành Đạt - Gia Lai - Sơ cấp Á - Hệ Đào tạo theo yêu cầu - Làm việc: Nhà hàng IShuShi - Mức lương: 4.500.000 đồng/tháng

3. Học sinh Nông Văn Cầm - Tày - Thái Nguyên - Sơ cấp Á - Hệ Đào tạo Từ thiện - Làm việc: Vua Gà Bắc Ninh - Mức lương: 4.000.000 đồng/tháng

III. Tháng 5/2018:

1. Học sinh Lê Minh Anh - Hà Tĩnh - Sơ cấp Á - Hệ Đào tạo theo yêu cầu - Làm việc: Nhà hàng Quân đội - Mức lương: 4.000.000 đồng/tháng

2. Học sinh Nguyễn Thành Nam - Tuyên Quang - Sơ cấp Á - Hệ Đào tạo theo yêu cầu - Làm việc: Hotpos Hà Nội - Mức lương: 4.000.000 đồng/tháng