1. HỆ TRUNG CẤP:

1.1. Nghề Kỹ thuật Chế biến món ăn:

 

 

2. HỆ SƠ CẤP:

 

 

 

3. KẾT QUẢ CÁC KỲ THI: